Panic Marketing Oy:n Sopimusehdot

17.4.2023

Sopimuksen osapuolet ja kohde

Sopimus asiakkaan (“Asiakas”) ja Panic Marketing Oy:n (“Panic”) välillä koskee tuotteita ja palveluja, joiden sisältö ja aikataulu on kuvattu erillisessä tarjouksessa (”Tarjous”) tai sopimuksessa (”Sopimus”), ja joiden liitteenä nämä sopimusehdot ehdot ovat. Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi, korvaten aiemmat sopimusehdot.

Tarjouksen ja Sopimuksen hyväksyminen

Tarjous tai Sopimus katsotaan hyväksytyksi, kun Asiakas on allekirjoituksellaan tai sähköpostilla hyväksynyt Tarjouksen tai Sopimuksen.

Asiakkaan velvollisuudet toimittaa tietoja

Asiakas on velvollinen toimittamaan kaikki Panicin palveluiden/tuotteiden toteuttamista varten pyytämät ja tarvitsemat tiedot, sisällön ja materiaalit kymmenen (10) päivän sisällä niiden pyytämisestä, ellei Tarjouksessa tai Sopimuksessa muuta sovita.

Asiakkaan velvollisuus on tehdä asiakkaidensa kanssa sopimukset tai päivittää sopimusehdot, joissa asiakas antaa yrityksen ulkopuolisen tietojen käsittelijälle oikeuden käyttää asiakastietojaan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Toimituksen hyväksyminen

Projektiluonteisissa töissä toimitus katsotaan hyväksytyksi, kun kaikki Tarjouksessa tai Sopimuksessa kuvatut työt ovat valmiit, tai kun Asiakas on suullisesti tai kirjallisesti ilmoittanut toimituksen hyväksymisestä, tai todennut palvelun toimivaksi, tai kun Asiakas on ottanut toimituksen tuotantokäyttöön.

Maksuehdot

Projektiluonteisista töistä Panic laskuttaa asiakkaalta 50 % projektihinnasta Tarjouksen tai Sopimuksen hyväksymisen jälkeen ja 50 % projektin toteutuksen jälkeen maksuehdolla 14 pv, ellei Tarjouksessa tai Sopimuksessa muuta sovita. Myös mahdolliset ulkopuoliset kustannukset laskutetaan asiakkaalta Panicin toimesta. Loppulaskuun lisätään Asiakkaan tilaamat mahdolliset tarjouksen ulkopuoliset muutokset ja lisäykset, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen Tarjoukseen tai Sopimukseen. Edellämainitut työt laskutetaan sopimuksen sisältämän sopimushinnan mukaisesti. Ylläpitoluonteisista palveluista Panic laskuttaa kuukausimaksun kalenterikuukausittain kauden alussa maksuehdolla 14 pv ellei Tarjouksessa tai Sopimuksessa muuta sovita. Kaikkiin hintoihin lisätään arvonlisävero (24 %). Viivästyskorkoa peritään korkolain mukaisesti.

Aikataulu on aina arvio ja perustuu Toimittajan valmiuksiin sekä resursseihin. Mahdollisista aikataulumuutoksista tiedotetaan asiakasta kohtuullisessa ajassa. Mikäli palvelua ei voida toteuttaa asiakkaasta johtuvista syistä, tuotteesta lähetetty lasku tulee siitä huolimatta maksaa eräpäivään mennessä.

Immateriaali- ja käyttöoikeudet

Asiakas vastaa, että hän omistaa kaikki tarvittavat immateriaalioikeudet Panicille toimittamiinsa materiaaleihin, ja etteivät materiaalit riko lakia. Immateriaalioikeudet Panicin toimittamaan aineistoon kuuluvat Panicille. Ei-yksinomainen käyttöoikeus Panicin toimittamaan aineistoon siirtyy Panicilta Asiakkaalle, kun Asiakas on hoitanut kaikki sopimukseen kuuluvat maksuvelvoitteet täysimääräisenä Panicille. Asiakkaalla pysyy käyttöoikeus näihin tuotteisiin niin kauan, kun Asiakas maksaa ylläpidosta sopimuksen mukaisen kuukausimaksun.

Panic pitää oikeuden keskeyttää työn, sulkea palvelun tai palvelut tai pidättäytyä muuten suorituksestaan, jos laskuja ei makseta ajallaan. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että jos se ei maksa laskujaan kohtuullisen lisäajankaan (30 päivää) kuluessa, Panicilla on oikeus päättää yhteistyö, jolloin myös Panicin kaikki velvoitteet sopimuksen mukaisten palveluiden tuottamiseen päättyy.

Salassapito

Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa toistensa ammatti- ja liikesalaisuudet. Molemmat osapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisena kaikki sopimukseen, palveluun ja/tai sen hinnoitteluun liittyvät tiedot. Panicilla on oikeus jakaa tämän sopimuksen piiriin kuuluvaa luottamuksellista tietoa omille työntekijöilleen ja alihankkijoilleen, milloin se on tehtävän toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Panic sitoutuu tiedottamaan työntekijöilleen ja alihankkijoilleen aineiston luottamuksellisesta luonteesta. Tämä luottamuksellisuus on voimassa 5 vuotta kunkin luottamuksellisen tiedon luovutushetkestä.

Henkilötiedot, tietosuojalaki

Panic käsittelee Asiakkaan henkilötietoja tietosuojapolitiikkansa mukaisesti.

Panic saattaa tarvita palvelun tuottamiseksi Asiakkaan sekä Asiakkaan omien asiakkaiden henkilötietoja. Asiakas vastaa siitä, että sillä on tarvittavat oikeudet luovuttaa tiedot Panicille, ja että tietoja voidaan Panicin toimesta käsitellä sopimuksessa sovittujen palvelujen toimittamiseksi, ml. tuotteiden sekä markkinoinnin ja myynnin kehittäminen.

Muutokset sopimukseen

Muutokset sopimukseen tulee tehdä̈ kirjallisesti.

Panicilla on oikeus muuttaa hinnoittelua ja hinnoittelumalleja ilmoittamalla asiakkaalle muutoksesta kirjallisesti viimeistään kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa.

Panic voi muuttaa palvelujen sisältöä, mikäli se on tarpeen palvelujen pitämiseksi lainmukaisina, ajankohtaisina ja tarkoituksenmukaisina, ilmoittamalla asiakkaalle muutoksesta kirjallisesti viimeistään kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa.

Sopimuksen voimassaolo

Sopimus astuu voimaan ja näiden ehtojen mukainen sopimus syntyy Asiakkaan ja Panicin välille, kun Asiakas tilaa palvelun hyväksymällä Tarjouksen tai Sopimuksen, ja on voimassa toistaiseksi.

Sopimuksen määräaikaisuus alkaa siitä kuukaudesta, kun laskutettava ylläpitopalvelu alkaa. Toistaiseksi voimassa olevien ylläpidollisten tuotteiden/palveluiden irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta.

Kummallakin osapuolella on oikeus kirjallisesti irtisanoa sopimus päättyväksi välittömästi, mikäli:

  1. Toinen osapuoli rikkoo tai laiminlyö olennaisesti sopimukseen perustuvaa velvoitettaan tai viivästyy olennaisesti sen täyttämisessä.
  2. Toinen osapuoli asetetaan selvitystilaan, yrityssaneeraukseen tai konkurssiin.
  3. Toinen osapuoli toimii lain tai yleisesti hyväksyttyjen käytäntöjen vastaisesti, mistä saattaa seurata ensin mainitulle osapuolelle vahinkoa.

Määräaikainen sopimus jatkuu määräaikaisuuden päätyttyä toistaiseksi voimassa olevana, ellei toisin sovita. Määräaikaisen sopimuksen voi irtisanoa kesken sopimuskauden vain maksamalla sopimuksesta jäljellä olevat maksut koko sopimuskaudelta.

Muut ehdot

Mikäli Tarjoukseen tai Sopimukseen sisältyy ohjelmistokehitystä, niin siltä osin noudatetaan IT2018 EAP ja YSE-ehtoja, kuitenkin niin, että ensisijaisesti sovelletaan tätä sopimusta ja toissijaisesti ensin IT2018 EAP ja sitten IT2018 YSE-ehtoja. Panic ei vastaa ylivoimaisesta esteestä (force majeure), laiterikkojen, kolmansien osapuolien tai näihin rinnastettavien syiden aiheuttamista käyttökatkoksista ja niistä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista tai menetyksistä. Panicin kokonaisvastuu ja vahingonkorvausvelvollisuus rajoittuu 20 % Asiakkaalta perittyjen Tarjoukseen tai Sopimukseen liittyvien maksujen yhteismäärästä kyseisenä kalenterivuotena. Panic ei vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista, joita Asiakkaalle voi aiheutua palvelun käytöstä tai toimituksen viivästymisestä. Panic ei vastaa asiakkaan tai kolmannen osapuolen aiheuttamista vahingoista. Mahdolliset korjaustyöt laskutetaan sopimuksen sisältämän sopimushinnan mukaisesti. Panicilla on oikeus siirtää Sopimus toiselle samaan konserniin kuuluvalle yritykselle tai osana yrityskauppaa tai muuta vastaavaa järjestelyä.

Panicilla on oikeus käyttää sopimuksen syntyä ja toteutettuja töitä referensseinään, ellei Asiakas sitä erikseen kiellä. Molemmat osapuolet vastaavat siitä, että heidän palveluksessaan toimivat työntekijät, alihankkijat tai muut tahot noudattavat näitä sopimusehtoja. Osapuolet sitoutuvat antamaan toisilleen tiedon kaikista yhteistyön kannalta olennaisista seikoista ilman aiheetonta viivytystä.

Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Ellei tämä ole mahdollista, oikeuspaikkana on Varsinais-Suomen käräjäoikeus ensimmäisenä asteena.